У 2008 році під керівництвом доцентки кафедри фізіології та інтродукції рослин Легостаєвої Тетяни Вікторівни розпочав роботу студентський науковий гурток «Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин».

Починаючи з 2020 року раз на місяць на кафедрі фізіології та інтродукції рослин відбуваються онлайн засідання студентського наукового гуртка. До засідань долучаються бакалаври другого і третього курсів, а також магістри біолого-екологічного факультету, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» та «Біорізноманіття та ландшафтний дизайн».

На першому засіданні, яке відбулося у вересні поточного навчального року, обговорили структуру та організацію студентського наукового гуртка, ознайомились з планом роботи на 2022-2023н.р., затвердили керівний склад гуртка та можливість реалізації науково-дослідницького потенціалу студентів вже на початку навчання.

Також акцентували увагу на актуальних проблемах розвитку фізіології, біохімії, інтродукції, генетики рослин; напрямків сучасного паркобудування, методів проектування та принципів створення ландшафтних композицій на території середніх загальноосвітніх закладів, питань озеленення офісних та навчальних приміщень із застосуванням елементів фітодизайну. Обговорили необхідність навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, аналізу літературних джерел в обраній галузі, обробки експериментальних даних, інтерпретації результатів, формулювання висновків.

Метою роботи студентського біологічного гуртка кафедри є залучення обдарованої студентської молоді, членів студентського наукового товариства, до дослідницької роботи у галузі біології лікарських рослин; анатомії, фізіології та біохімії рослин; генетики рослин; ландшафтного дизайну та озеленення; квітництва відкритого та закритого ґрунту; розширення науково-дослідницького потенціалу у вільний від навчання час.

Старостою гуртка з 2020 року є студентка групи БП-22м-1 Чокаль Наталія.

Основні завдання студентського наукового гуртка:

  • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу;
  • формування в студентів інтересу до наукової роботи, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань біологічного спрямування;
  • допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і формулюванні наукових проблем;
  • сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу;
  • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

Засідання гуртка відбуваються у дружній атмосфері, студенти виявляють зацікавленість тематикою засідань, ставлять питання доповідачам та діляться своїми враженнями. На засіданнях гуртка обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, матеріали конференцій й конкурсні роботи).

Тематика засідань гуртка перетинається із напрямками наукових досліджень працівників кафедри та дисциплінами освітньо-професійних програм. У розпорядженні членів гуртка для виконання дослідницьких робіт та роботи з літературними джерелами є лабораторії кафедри фізіології та інтродукції рослин, відділи ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, наукова бібліотека. За консультацією при виконанні роботи студенти можуть звернутись до науково-педагогічних працівників кафедри: завідувача кафедри, професора Лихолата Ю.В., професора Зайцевої І.О., доцентів Юсипівої Т.І., Кофан І.М., Легостаєвої Т.В., Кабара А.М., Алекєєвої А.А.

Студенти-члени гуртка, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Біорізноманіття та ландшафтний дизайн» роблять цікаві доповіді, що стосуються вірусних, грибкових і бактеріальних захворювань деревних рослин рекреаційних зон міста; асортименту рослин відкритого ґрунту для використання на пришкільних навчально-дослідних ділянках; правил підбору асортименту з різних екологічних груп рослин для використання у відкритому ґрунті; методів проектування та принципів створення ландшафтних композицій; використання лікарських рослин у озелененні інтер’єрів та у відкритому ґрунті тощо.

Захоплено презентують матеріал досліджень за темою засідання гуртка «Ландшафтна організація та озеленення рекреаційних об’єктів у міському середовищі» студенти гр. БП-20 Гаврилюк Софія, Юрченко Олександра, гр. БЛ-21 Козлова Дар’я, Кочеткова Дар’я та інші.

Майбутні вчителі, студенти-члени гуртка, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» опановують правила побудови композицій з рослинного матеріалу для озеленення офісних та навчальних приміщень; наукові засади озеленення пришкільних навчально-дослідних ділянок; принципи об’єднання найбільш декоративних і екологічно-пластичних видів у озелененні шкіл; досліджують фітопатологічні зміни зелених насаджень і інтер’єрних рослин середніх загальноосвітніх закладів; знайомляться з асортиментом кімнатних рослин, дозволених МОН України для використання у куточку живої природи з метою формування професійних компетентностей.

Результати своєї роботи студенти представляють у вигляді цікавих та змістовних презентацій.

Цікаві доповіді за темами засідань гуртка «Біолого-екологічні особливості інтродукції рослин»,«Фізіологічні та біохімічні основи інтродукції рослин у степовій зоні України» роблять студенти: гр.БП-22м Чокаль Наталія, Христян Євгенія; гр.БП-21м Пономарьова Марія; гр. БЛ-21Карамушка Ірина, Кочеткова Дар’я; гр. БП-20 Юрченко Олександра, Назиров Микола, Простова Каріна та інші.

Критеріями оцінювання наукових доповідей є: науковість та актуальність роботи, її практичне  значення, наукова новизна, якість викладення матеріалу й оформлення роботи в логічному зв’язку з викладеним матеріалом; доцільність використання доповідачем наукових термінів, ступінь володіння доповідачем матеріалом.

Раз на навчальний рік студенти звітують на науковій конференції кафедри, де вони мають можливість представити результати своїх наукових досліджень, а також представити їх результати у збірниках науково-практичних конференцій в українських та зарубіжних виданнях, у періодичних фахових виданнях.

Отже, залучення студентів до проведення науково-дослідницької роботи, участі у науково-практичних конференціях та конкурсах створює умови для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності.

Запрошуємо сучасних, активних, цілеспрямованих, відповідальних студентів до участі у роботі студентського наукового товариства і, зокрема, біологічного студентського наукового гуртка кафедри фізіології та інтродукції рослин!