Форми і методи викладання

Сучасний рівень розвитку  суспільства, як ніколи,  потребує  нестандартно мислячих та   творчих особистостей. Рішення цієї проблеми залежить від змісту та технологій навчання майбутніх фахівців, що зумовлює використання у педагогічному процесі інноваційних інтерактивних  методів навчання, які дозволяють досягнути програмних результатів.

Інновації можуть бути спеціально спроектованими, вже розробленими, або новими, що з’явилися завдяки педагогічній ініціативі.

Основною задачею на біолого-екологічному факультеті є підготовка фахівців, здатних нестандартно, гнучко та своєчасно реагувати на зміни, які виникають у світі. Тому для підготовки здобувачів до майбутньої професійної діяльності  використовуються ретельно підібрані  інноваційні методи навчанняі. Використання даних методів ставить за мету –  підвищення якості та  ефективності навчання.

інноваційні методи навчання передбачають інтерактивне навчання і воно направлено на активне та глибоке засвоєння вивченого матеріалу, розвиток вміння вирішувати складні  завдання.

На відміну від традиційних методик, де викладач звик давати і перевіряти певні знання, при використанні інтерактивних форм навчання здобувач сам відкриває шлях до пізнання. Він стає головною діючою фігурою. Викладач в даній ситуації – активний помічник. Засвоєння реалій – ось що дають інтерактивні форми навчання.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона має і цілком конкретні і прогнозовані цілі. Одна з таких цілей полягає у створенні комфортних умов навчання, таких, при яких студент відчуває свою успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично всі здобувачі навчальної групи  виявляються втягнутими в процес пізнання, вони мають можливість розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають. Спільна діяльність студентів в процесі пізнання, освоєння навчального матеріалу означає, що кожен вносить свій особливий індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому, відбувається це в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не тільки отримувати нове знання, а й розвиває саму пізнавальну діяльність, переводить її на більш високі форми кооперації і співробітництва.

Про інтерактивні методи навчання у презентації,Інноваційні методи навчання,  яка була оприлюднена на Науково-методичній раді Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 30.03.2021 року.

ми усвідомлюємо, що головна задача  – розвинути здібності здобувача вищої освіти, підготувати суспільству особистість, здатну самостійно мислити і приймати рішення.