Кафедра фізіології та інтродукції рослин

Кафедра фізіології та інтродукції рослин

Адреса: 49010, м. Дніпро, вул. Казакова, 24, корп.17, 5-й поверх
E-mail: fr2008@ukr.net; Lykholat2006@ukr.net

КАДРОВИЙ СКЛАД.Навчальний процес забезпечують 3 доктори наук,5 кандидатів наук:

завідувач кафедри Лихолат Юрій Васильович, доктор біологічних наук, професор

 

професор Зайцева Ірина Олексіївна, д-р біол. наук, проф.;

доцент (за сумісництвом) Зеленська Любов Іванівна, д-р пед. наук, проф.;

доцент Юсипіва Тетяна Іванівна, канд. біол. наук, доц.;

доцент Легостаєва Тетяна Вікторівна, канд. біол. наук, доц.;

доцент Кабар Анатолій Миколайович, канд. біол. наук, доц.;

доцент Кофан Ірина Миколаївна, канд. біол. наук, доц.;

старший викладач Алексєєва Анна  Анатоліївна, канд. біол. наук;

викладач (за сумісництвом) Бородай Євгенія Сергіївна.

Лихолат Юрій Васильович  завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин, доктор біологічних наук, професор, Академік Академії наук Вищої школи України, дійсний член Міжнародної академії біоенерготехнологій. Має нагороди: медаль «За вірну службу ДНУ» (2013), медаль «25 років АН ВШ України» (2017), медаль «За заслуги перед містом» (2019).

У 1981 році закінчив Дніпропетровський державний університет і отримав кваліфікацію «Викладач біології і хімії». Кандидатську дисертацію захистив у 1986 році, докторську – у 2003 році. Професор – з 2005 р.

Освітні компоненти:  “Натуралістична дослідницька робота в школі”, “ Методика ведення пришкільної навчально-дослідної ділянки”, «Пришкільна навчально-дослідна ділянка та озеленення школи», “Садівництво, квітництво та рослинництво в школі”,  «Біорізноманіття та ландшафтний дизайн», «Біологічні основи квітництва та газоноведення», «Методика і організація педагогічного експерименту»,  «Методика та організація наукових досліджень»,  «Біотрансформація сировини рослинного походження», «Фізіологія і генетика адаптогенезу рослин».

Коло наукових інтересів: Дослідник у галузі екологічної фізіології рослин. Керівник обласного товариства фізіологів рослин. Автор і співавтор 650 науково-методичних праць. Науковий консультант ботанічного саду Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (ДНУ). Є заступником голови спецради з захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю  “екологія” при ДНУ. Здійснює керівництво науковою роботою магістрів, аспірантів, здобувачів. Науковий керівник науково-дослідної роботи “Біологічно активні речовини малопоширених плодових рослин як ефективні засоби підвищення якості продукції та цінності сировини для функціонального харчування” (номер держреєстрації 0121U109772. Член редколегії 3 фахових та 2 журналів, які індексуються в базах WOS та Scopus.

Експерт Наукової ради МОН секція «Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії» з 2015 р. Експерт Національного фонду досліджень України з 2020 р.

Зайцева Ірина Олексіївна
доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та інтродукції рослин, професор

Коло наукових інтересів: екологічна фітофізіологія, інтродукція рослин, системи адаптацій рослин.
Наукові праці – понад 190 публікацій, з них 185 наукових та вісім навчально-методичного характеру, в тому числі дві монографії, 35 статей у провідних наукових фахових виданнях. Розробник концепції реконструкції ботанічного саду ДНУ, входила до складу авторської проектної групи з розроблення Проекту організації території ботанічного саду ДНУ спільно з Науково-дослідним проектним інститутом містобудування. Автор першого виданого за роки існування ботанічного саду «Путівника по ботанічному саду ДНУ», монографії (у співавторстві з фахівцями ботанічного саду) з аналізу таксономічного складу колекційних фондів ботсаду ДНУ, монографії (у співавторстві з проф. Л. Г. Долговою) «Фізіолого-біохімічні основи інтродукції деревних рослин у Степовому Придніпров’ї». Підготувала і викладала дисципліни зі спеціальності «Фізіологія рослин» – «Фізіологія та біохімія рослин», «Регуляція метаболізму рослин», «Водний обмін рослин», «Енергетика рослинної клітини», «Фізіологія та біохімія імунітету рослин».
На даний час викладає такі освітні компоненти:
• Фізіологія та біохімія рослин,
• Біорізноманіття дендрофлори природних і культурних ландшафтів,
• Історія садово-паркового-мистецтва та ландшафтного дизайну,
• Теоретичні рснови паркобудування та озеленення міст,
• Загальне паркознавство з основами фітодизайну
• Проектування та озеленення об’єктів ландшафтної архітектури
• Фітодизайн та зелена архітектура (вибіркова дисципліна),
• Методика проведення лабораторних робіт в шкільному курсі біології
• Методологічні основи навчання загальної біології в школі
• Методика та организація практичної роботи з біології та здоров’я людини у закладах середньої освіти

Юсипіва Тетяна Іванівна
Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин.

Коло наукових інтересів: біохімія, анатомія, фізіологія, цитогенетика та екологія рослин в умовах техногенезу, методика викладання біології та основ здоров’я.
Освітні компоненти: «Теорія еволюції», «Генетика», «Основи антропології, біології та генетики людини», «Методика навчання біології та основ здоров’я у базовій та профільній середній освіті», «Еволюційні аспекти антропології та антропогенетики», «Біосоціальний аналіз особливостей антропогенезу», «Фітогормони та регулятори росту рослин», «Основи психогенетики».
JusypivaTatjana@i.ua

 

Легостаєва Тетяна Вікторівна
Доцент, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин,

Коло наукових інтересів: анатомія, фізіологія та біохімія рослин; фітомоніторинг стану довкілля; методика викладання біології та основ здоров’я.
Освітні компоненти: «Фізіологічні основи фітодизайну», «Анатомія, фізіологія та біохімія рослин», «Біологія лікарських рослин», «Фітоіндикація та фітомоніторинг стану довкілля», «Теорія еволюції», «Методика викладання біології у закладах середньої освіти», «Методологія позакласної роботи з біології».
tanyaleg1975@gmail.com

 

Кофан Ірина Миколаївна
кандидат біологічних наук, доцент
Доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
E-mail: irinakofan17@gmail.com

Коло наукових інтересів: нейрофізіологія, фізіологія праці та спорту, загальна психологія, психологія спілкування, міжособистісна комунікація, психофізіологія, педагогіка, методика викладання.

Освітні компоненти: «Біологічна та соціальна адаптивність людини», «Основи і принципи самокорекції психофізіологічного стану», «Основи тайм-менеджменту в житті та професійній діяльності», «Сучасні освітні технології в біології», «Методика навчання біології та основ здоров’я у базовій та профільній середній освіті»; «Методика проведення лабораторних робіт в шкільному курсі біології», «Молекулярні та генетичні основи процесів метаболізму, спадковості та мінливості»; «Біологія» (ПВ для іноземців).

Кабар Анатолій Миколайович

доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин, кандидат біологічних наук, директор ботанічного саду ДНУ

Коло наукових інтересів: ботаніка, геоботаніка, дендрологія, систематика вищих
рослин, генетична еволюційна кладистика, ландшафтний фітодизайн, екологія, гене-
тична географія, популяційна генетика, сучасна синтетична еволюційна теорія, генетика та селекція, біотехнологія рослин, антропологія, етологія людини.

Освітні компоненти: «Генетика», «Клітинна інженерія: Фітоінженерія», «Фітодизайн та зелена архітектура», «Методика ведення пришкільної навчально-дослідної ділянки», «Теорія еволюції», «Еволюційні аспекти онтогенезу та біорізноманіття організмів», «Еволюційні аспекти антропології та генетики людини», навчальна практика студентів біолого-екологічного факультету ДНУ.

Алексєєва Анна Анатоліївна
Кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри фізіології та інтродукції рослин.

Коло наукових інтересів: анатомія, морфологія, фізіологія, біохімія автохтонних та інтродукованих видів рослин в умовах кліматичних флуктуацій і техногенезу, ландшафтний фітодизайн.
Освітні компоненти: «Фізіологія та біохімія рослин», «Онтогенез рослин», «Натуралістична дослідницька робота в школі», «Методика ведення пришкільної навчально-дослідної ділянки», «Пришкільна навчально-дослідна ділянка та озеленення школи», «Садівництво, квітництво та рослинництво в школі», «Фітодизайн та зелена архітектура».
E-mail: ann.alekseeva21@gmail.com

 

Викладачі та студенти кафедри:

Доцент Кабар А.М. проводить екскурсію в оранжереї тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду ДНУ Професор Зайцева І.О. з аспірантами проводить наукові дослідження з фізіології рослин у лабораторії кафедри

 

Зав.каф. Лихолат Ю.В. та проф. Зайцева І.О.

зі студентами на закладці пам’ятної алеї біля 17 корп. на честь 100-річчя ДНУ

Доценти Легостаєва Т.В., Грицай З.В., Юсипіва Т.І., Кабар А.М. та студенти кафедри на святкуванні Дня першокурсника у Палаці  культури студентів

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра відповідає за підготовку фахівців за такими спеціальностями та

освітніми программами (ОП):

Спеціальність  091 БІОЛОГІЯ

 • за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

ОП «Біорізноманіття та ландшафтний дизайн»

 • за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

ОП «Біосистеми та ландшафтний дизайн»

ОП «Біологія»

 • за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти (аспірантура),

підготовка аспірантів (докторів філософії):

ОП «Біологія»,  вибірковий блок (спеціалізація) «Фізіологія рослин»

Спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

предметна спеціалізація 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

професійна кваліфікація: Вчитель біології та здоров’я людини

 • за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’ялюдини)»

Повний термін навчання (4 роки) – на базі повної загальної середньої освіти.

Скорочений термін навчання (2 роки).  Мають право вступати особи, що навчалися в коледжах/технікумах педагогічного напряму  за спеціальностями

015 Професійна освіта, 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта

та отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».

Умови прийому – на сайті  ДНУ.

 • за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

на базі ступеня бакалавра за спеціальністю «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»  та за спорідненими спеціальностями природничого напряму (термін навчання 1,5 роки).

Працюючі вчителі шкіл, яким необхідно отримати повну вищу освіту за даним профілем,

та інші бажаючі, можуть вступати у  магістратуру  на заочну форму навчання.

ОСНОВНІ (ПРОФІЛЮЮЧІ) ДИСЦИПЛІНИ

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

на спеціальності 091 Біологія

Основні дисципліни: Анатомія рослин. Фізіологія та біохімія рослин. Генетика.

Теорія еволюції. Фізіологічні основи фітодизайну.

Фахові профілюючі дисципліни за освітніми програмами бакалавра і магістра

– з фізіології та генетики рослин:

Фізіологія адаптації рослин. Проблеми генетичної безпеки. Генетика та селекція рослин. Генетична інженерія та біотехнологія рослин. Фізіологія та екологія фотосинтезу. Фізіологія та біохімія фітоімунітету. Біологічно активні речовини рослин.

– з ландшафтного дизайну:

Садово-парковий дизайн. Озеленення об’єктів  ландшафтної архітектури. Інтродукція рослин. Квітникарство та  декоративна дендрологія. Біотехнології декоративного садівництва. Дизайн-проекти озеленення.  Історія садово-паркового мистецтва. Проектування ландшафтних об’єктів. Теорія і практика паркобудування. Інтер’єрний фітодизайн. Сучасні технології ландшафтного дизайну. Фауна природних та культурних ландшафтів. Фітопатологія декоративних рослин. Біологічні методи захисту фітоценозів від шкідників. Охорона біорізноманіття. Екосистеми ботанічних садів і парків. Заповідне паркознавство. Методи моніторингу стану біоценозів.  Геоінформаційні технології оцінки біорізноманіття (ГІС-технології).

на спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Основні дисципліни: Педагогіка. Психологія. Методика викладання біології у закладах середньої освіти. Основи педагогічної майстерності. Методологічні основи навчально-виховного процесу в освіті. Методологія позакласної роботи з біології. Методика викладання фахових дисциплін. Методика навчання біології та інтегрованих біологічних дисциплін у профільній школі. Основи антропології, біології та генетики людини.

Фахові профілюючі дисципліни за освітніми програмами бакалавра і магістра:

Методика виховної роботи в сучасній школі. Основи інклюзивної освіти. Методика навчання основ здоров’я. Методика проведення лабораторних робіт в шкільному курсі біології. Методологічні основи навчання загальної біології в школі. Педагогічний практикум з біології та основ здоров’я людини. Сучасні освітні технології в біології. Еколого-натуралістична та дослідницька робота в школі. Методика та організація шкільної навчально-дослідної земельної ділянки. Озеленення територій навчальних закладів з основами фітодизайну. Основи науково-дослідної роботи школярів з біології. Фізіологічні адаптації дітей шкільного віку. Екологічна освіта та виховання учнів.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

За освітніми програмами спеціальності 091 Біологія

ОП «Біорізноманіття та ландшафтний дизайн» (бакалавр)

ОП «Біосистеми та ландшафтний дизайн» (магістр)______________________________

Практика (навчальна, виробнича, переддипломна) проходить у лабораторіях НДІ біології, ботанічного саду ДНУ, біосферного стаціонару ДНУ, у дендропарках, провідних установах з вирощування та захисту рослин, фірмах з ландшафтного дизайну, на підприємствах міського озеленення.

Працевлаштування. Випускники можуть працювати на посадах біолога-дослідника, наукового співробітника,фахівця:

 • у державних та приватних установах в галузі біології, екології, зоології, ботаніки, лісівництва, природно-заповідної справи та охорони природи;
 • на об’єктах природно-заповідного фонду України (ботанічних садах, зоопарках, дендропарках, національних природних парках);
 • у галузевих лабораторіях дослідних і селекційних станцій, у сертифікованих лабораторіях з оцінки якості продукції рослинництва, у лабораторіях біотехнології, фітопатології, установах із захисту сільськогосподарських та декоративних рослин;
 • у декоративних розсадниках та тепличних комплексах – фахівцями по вирощуванню, утриманню та реалізації саджанців декоративних та плодово-ягідних рослин,  квіткової продукції;
 • на підприємствах міського озеленення та ландшафтних фірмах – фахівцями з ландшафтного дизайну, квітникарства, офісного та інтер’єрного дизайну і флористики,  декоративного садівництва, садово-паркового господарства.

Студенти – майбутні ландшафтні дизайнери та фітофізіологи на практиці:

– у лабораторії НДІ біології – у ботанічному саду ДНУ – у дендропарку заповідника«Асканія-Нова»

Ботанічний сад як база практики.

Студенти кафедри на практиці з ландшафтного дизайну у ботанічному саду ДНУ

 

Проєктні розробки студентів з озеленення об’єктів ландшафтного дизайну

 

За освітніми програмами спеціальності 014 Середня освіта

ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»  (бакалавр, магістр)____________

Практика. Навчальну практику за фахом студенти проходять на випусковій кафедрі, у ботанічному саду ДНУ, у коледжах, ліцеях, позашкільних закладах (екоцентрах, станціях юннатів тощо);    виховну практику – у літніх дитячих таборах відпочинку;

педагогічну практику у провідних школах міста і області.

Працевлаштування. Диплом бакалавра/магістра зі спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» з професійною кваліфікацією «Вчитель біології та здоров’я людини» дає можливість працювати вчителем біології, екології, основ здоров’я людини, валеології, природознавства, інших факультативних предметів та профільних дисциплін (спецкурсів) у:

 • середніх загальноосвітніх школах за програмами основної та старшої школи;
 • коледжах, технікумах;
 • вищій школі (для магістрів);
 • закладах позашкільної освіти учнівської молоді (еколого-натуралістичні центри, Мала академія наук)
 • центрах розвитку дитини, дошкільної та довузівської підготовки.

Студенти – майбутні вчителі біології  на практиці:

Педагогічна практика

Студентка гр. БП-16 АнтонінаМисюра проводить урок біології у 9 класі середньої школи №  28 м. Дніпро

Студентка гр. БП-18у Юлія Альбрехт проводить урок біології у 6 класі Іванівського закладу освіти I-III ступенів (Петриківський р-н)

 

Навчальна практика за фахом
Навчальну практику у позашкільному закладі – Дніпропетровському обласному

Еколого-натуралістичному центрі дітей та учнівської молоді проводять

головний методист центру Кузьменко М.Б. та проф. Зайцева І.О.

 

 

Студенти гр. БП-17, БП-18у  на лабораторному занятті в ліцеї

Навчальна практика у Дніпропетровському обласному медичному ліцеї-інтернаті «Дніпро» – студенти гр. БП-17у, БС-17, БП-18у в центрі – керівник практики доц. Юсипіва Т.І.
Іноземні студенти гр. БС-17 – майбутні вчителі біології – опановують методику проведення лабораторних робіт в медичному ліцеї
Вчитель-методист Машкіна Т.В. знайомить студентів з проведенням лабораторних занятьз біології у медичному ліцеї

 

Виховна практика
Студентка гр. БП-17у Ковальчук Марія проводить виховні заходи у дитячому літньому таборі «Діти Дніпра» Дніпровської міської ради

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні напрями наукових досліджень кафедри.

 • Спільно з науковими співробітниками лабораторії молекулярної біології та фізіології рослин Науково-дослідного інституту біології на кафедрі проводиться розроблення методів ранньої діагностики та засобів подолання негативного впливу комплексу антропогенних факторів на рослинні організми; вивчення впливу техногенного забруднення на загально біологічні механізми різних видів рослин із використанням молекулярно-генетичних маркерів; створення еколого-фізіологічної концепції функціонування різних видів рослин в умовах комбінованого впливу стрес-чинників різної природи; розроблення системи безпечного використання гербіцидів у посівах зернових культур.
 • Отримані наукові результати узагальнені у монографіях «Фізіолого-біохімічні аспекти адаптації сільськогосподарських рослин до комплексної дії абіотичних факторів середовища»(2011), де висвітлено комплексну дію хімічних і фізичних факторів на ріст і проліферацію клітин кореневої меристеми кукурудзи та пшениці, розглянуто фізіолого-біохімічні аспекти адаптаційних реакцій сільськогосподарських рослин до комплексної дії абіотичних (важкі метали, гербіциди, температурні стреси) факторів середовища, пристосування різних за стійкістю генотипів кукурудзи і пшениці  на рівні білкового та ліпідного обмінів, функціонування антиоксидантної, протеїназно-інгібіторної систем, цитотоксичності важких металів і гербіцидів; «Actual aspects of organic agricultural developmen in Ukraine»,Vienna (2018) – висвітлено проблеми довготривалого інтенсивного застосування гербіцидів для захисту посівів зернових культур у Степовому Придніпров’ї, дослідження резистентності бур’янів до гербіцидів як однієї з найважливіших загроз стабільності агровиробництва, зокрема, амброзії полинолистої, висвітлено негативні ефекти дії та післядії гербіцидів на фізіолого-біохімічні властивості кукурудзи та озимої пшениці. На теперішній час проводяться дослідження за д/б темою № ДР 1-642-19 «Конструювання N,O,S-вмісних  гетероциклів із залученням нових каталітичних систем. Експериментальне та теоретичне дослідження».
 • Значне місце у наукових дослідженнях викладачів кафедри посідає вивчення інтродукованих рослин, фізіолого-біохімічних механізмів адаптивних реакцій інтродуцентів до комплексної дії екокліматичних та антропогенних факторів в умовах степової зони України, підвищення стійкості рослин у несприятливих умовах навколишнього середовища. Кафедра здійснює наукове керівництво ботанічним садом ДНУ. До 75-річчя заснування ботанічного саду ДНУ опубліковані довідкові та наукові видання: «Ботанічний сад Дніпропетровського національного університету» (2008), «Путівник по ботанічному саду ДНУ» (2008), «Колекція рослин ботанічного саду Дніпропетровського національного університету (Каталог рослин)» (2008, 2015).

Останнім часом вийшли в світ монографії за темою наукових досліджень кафедри:
1.Закономірності адаптації аборигенних та інтродукованих видів деревних рослин до мінливих умов степового Придніпров’я (Суми, 2018);
2. Actual aspects of organic agricultural development in Ukraine (Vienna, 2018);
3. Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу. Розділ. Інтродуценти в рослинному покриві Степового Придніпров’я ( Київ, 2018);
4. Закономірності адаптації аборигенних та інтродукованих видів деревних рослин до мінливих умов степового Придніпров’я (Суми, 2018);
5. Сучасний стан антропогенної трансформації екосистем степового Придніпров’я (Кривий Ріг, 2019);
6. Influence of substances destroying the endocrine system on the state of fauna representatives (Praha, 2021).

У цьому аспекті коло наукових інтересів кафедри охоплює теоретичні і прикладні питання інтродукції декоративних деревно-чагарникових і квіткових рослин та газонних трав, впровадження їх у зелене будівництво, дослідження екології, фізіології та біохімії інтродуцентів, внутрішньовидової мінливості, створення рослинних колекцій, особливостей росту і розвитку, регенераційної здатності та генеративного розмноження рослин.

Наукові дослідження за цим напрямком виконуються в межах низки НДР:

«Аналіз процесів адаптації інтродукованих рослин в культурфітоценозах Придніпровського регіону», № 0116U00002;  «Еколого-фізіологічні аспекти підбору асортименту рослин до умов Степового Придніпров’я», № 0119U100103. На теперішній час наукові дослідження кафедри виконуються в межах НДР «Інтродукція рідкісних, реліктових природних видів рослин та малопоширених культиварів культурних рослин в умовах Степового Придніпровʼя».

Результати досліджень узагальнені в низці монографій: «Фізіолого-біохімічні основи інтродукції деревних рослин у Степовому Придніпров’ї» (2010) – висвітлено теоретичні та методологічні засади інтродукції рослин і практичні аспекти застосування інтродуцентів у степовій зоні на основі вивчення водообмінних процесів, білково-вуглеводного обміну, активності окислювальних процесів, морфофізіологічних особливостей феноритміки рослин, проаналізовано взаємозв’язки адаптивних реакцій з екокліматичними чинниками та ботаніко-географічним походженням рослин, проведено аналіз формування дендрологічних колекцій та успішності інтродукції окремих видів та родових комплексів у ботанічному саду ДНУ; «Технологія вирощування і біорегуляції стійкості газонних трав у міському урбанізованому середовищі» (2014) – висвітлено технології вирощування видів газонних рослин, механізми біорегуляції морфо-фізіологічних показників і насіннєвої продуктивності видів газонних рослин біологічно активними речовинами та мікроелементами, вміст і коефіцієнти біологічного поглинання важких металів газонними рослинами в штучних фітоценозах, подано рекомендації щодо використання газонних рослин для озеленення міських промислових зон, в умовах дефіциту вологи та елементів мінерального живлення на урбанізованих територіях; «Закономірності адаптації аборигенних та інтродукованих видів деревних рослин до мінливих умов степового Придніпров’я» (2018)розглядаються фізіолого-біохімічні аспекти адаптаційних реакцій аборигенних та інтродукованих деревних рослин (у тому числі інвазійних) та плодово-ягідних культур до комплексної дії абіотичних факторів середовища, функціонування антиоксидантної, білкової систем, вуглеводного обміну, метаболітів вторинного походження в різних органах рослинного організму на фоні температурних та техногенних стресів та різного рівня освітленості.

 • За результатами наукових досліджень за д/б № 1-320-16 «Фізіологічні основи ефективної інтродукції нетрадиційних плодових та ягідних культур в умовах Степового Придніпров’я» заплановано співробітництво викладачів та студентів кафедри з університетом Кобленц-Ландау (Німеччина) з метою впровадження проекту «Дослідження фізіолого-біохімічних механізмів адаптації та ефективної інтродукції культурних рослин», який передбачає дослідження еколого-фізіологічних властивостей представників різних таксонів малопоширених плодово-ягідних культур залежно від природно-кліматичних умов району інтродукції, оцінку харчової цінності рослин, основ ефективної інтродукції цих культур в умовах регіону з метою розширення виробництва рослинної продукції із підвищеним вмістом біологічно активних речовин. Державна підтримка цієї проблеми здійснюється в рамках Галузевої програми Мінагрополітики і продовольства України, Державної науково-технічної програми «Біофортифікація та функціональні продукти на основі рослинної сировини»  НАН України.

Результати наукових досліджень проходять апробацію на наукових конференціях, в тому числі закордонних, зокрема за останній час:

«Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects», Берлін, 1-3 серпня 2021 р.; «Тopical issues of modern science, society and education», Харків, 5-7 вересня 2021р.; «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини», Полтава, 21-22 жовтня 2021 р.; «Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти», Житомир, 29-30 жовтня 2021 р.; «Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2021», Дніпро, 6-7 грудня, 2021 р.; «PROSPECTIVE DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH OF THE XXI CENTURY», Харків, 6 грудня, 2021 р.; «TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATIONS», Харків, 28-30 листопада, 2021 р.; «MODERN CHALLENGES AND PROBLEMS OF SCIENCE», Рівне, 15 листопада,2021 р.; «Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природно-математичного напрямку», Дніпро, 16-17 листопада, 2021 р.; «Механізми розвитку науково-технічного потенціалу», Дніпро, 11-12 листопада, 2021 р.; «USING THE EXGIBITION GREENHOUSE OF DNU BOTANICAL GARDEN IN STUDENTS AND SHCOOLCHILDREN EDUCATIONAL WORK», Рим, 9 січня 2022 р.

Наукові розробки співробітників кафедри в галузі теорії та практики сучасного паркобудування, ландшафтної організації та озеленення міських територій знаходять практичне впровадження у співпраці з міською адміністрацією та органами міського самоврядування. Зокрема:

У рамках договірної теми, укладеної за фінансової підтримки ДМР між Дніпропетровським національним університетом і Науково-дослідним проектним інститутом містобудування (м. Київ) «Розробка проекту організації території ботанічного саду ДНУ» (2007–2008) розроблено концепцію реконструкції території ботанічного саду, оновлення ландшафтно-планувальної структури, таксономічного складу колекцій, запропоновано проектні рішення щодо формування нових експозицій рослин, запроектовано тематичні композиції садово-паркового мистецтва. На другому етапі фінансування було проведено реконструкцію Оранжереї тропічних та субтропічних рослин, що дозволило зберегти найбільш цінні екземпляри однієї з старіших в Україні колекцій рослин закритого ґрунту.

Згідно з договором про науково-технічне співробітництво між Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради та Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара, № 1430 від 11.12.2014 р. надано «Рекомендації щодо реконструкції системи озеленення м. Бердянська, оптимізації санітарно-гігієнічного, декоративно-естетичного та ландшафтно-композиційного стану міських насаджень», які були впроваджені в систему озеленення міста.

За грантом, наданим міською радою міста Дніпро (2010), розроблено та впроваджено «Наукові рекомендації щодо реконструкції зелених насаджень на території парку 40-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників».

В рамках Зеленої програми м. Дніпро, за договором № 811 від 19.03.2018р. з громадською організацією «Екорада Дніпра» розроблено й впроваджено «Науково-методичні рекомендації щодо створення та догляду за зеленими (деревно-чагарниковими) насадженнями м. Дніпро».

 • Викладачі кафедри беруть активну участь у громадській діяльності – популяризації наукових знань та поширенні наукових підходів у питаннях створення та реконструкції зелених насаджень на території міста, з чим неодноразово виступали у засобах масової інформації; як експерти беруть участь у громадських слуханнях з цих питань, зокрема при обговоренні реконструкції паркової зони і скверу біля пам’ятника Т.Г. Шевченку на Монастирському о-ві (проф. Зайцева І.О.). Доцент Кабар А.М. є членом громадської Наглядової ради при комісії з питань визначення стану зелених насаджень, що підлягають видаленню на території м. Дніпро.
 • Наукова робота студентів і аспірантів кафедри представлена у міжнародних та регіональних наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах; у роботі наукових гуртків кафедри «Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин» та «Сучасні проблеми викладання біології та основ здоровʼя у школі». Новацією в організації виховної роботи серед студентів кафедри є проведення круглих столів з провідними вченими у галузі експериментальної фізіології та біохімії рослин (декан агрономічного факультету Сумського національного університету Коваленко І.М., зав. каф. фізіології рослин Донецького національного університету (м. Вінниця) Приседський Ю.Г., завідувач лабораторії еволюційної екології гідробіонтів Вільнюського національного університету (Research Nature Center) доктор Кестутіс Арбачяускас, проф. Гнатів П.С., Львівський національний аграрний університет).

У 2019 р. Алексєєва А.А. стала переможцем обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» та обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині». У 2020 р. Алексєєва А.А. подала цикл наукових праць «Фізіологічна стійкість рослин роду Tilia L. у мінливих умовах степового Придніпров’я» на здобуття Премії Верховної Ради України для молодих вчених.

Вся наукова продукція, яка виходить з кафедри, перевіряється на плагіат.

Забезпечення академічної доброчесності та якості вищої освіти

Серед здобувачів вищої освіти кафедри регулярно проводиться анкетування з приводу дотримання академічної доброчесності в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно інформують здобувачів з приводу процедур дотримання академічної доброчесності, розповідають про наслідки порушення академічної доброчесності та ознайомлюють з нормативними документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в ДНУ.

Також здобувачі кафедри приймають участь в анкетування щодо ефективності навчання, задоволення від отриманих результатів, впевненості в можливості застосовувати отримані практичні навички та знання у майбутній професійній діяльності. На підставі опрацьованих результатів формуються пропозиції щодо покращення якості освіти за спеціальностями біолого-екологічного факультету, які потім виносяться на обговорення на засіданнях Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету.

Будні кафедри

Екскурсія першокурсників до бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара

Знайомство студентів 1-го курсу з куратором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Захист дипломних робіт бакалаврів – педагогів 

 

Профорієнтаційні заходи з абітурієнтами