Освітньо-наукова діяльність

Навчання в аспірантурі

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки докторів філософії в ДНУ за спеціальністю 091 Біологія  задумана у 2015 році після введення нового переліку спеціальностей на основі програм підготовки аспірантів за шифрами 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, 03.00.04 – біохімія, 03.00.01 – радіобіологія, 03.02.03 – мікробіологія, 03.00.12 – фізіологія рослин,  за якими раніше велась підготовка в рамках наукових шкіл біолого-екологічного факультету та на засадах студентоцентрованого підходу.

Дана ОНП розроблена у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» 2014 р. із запровадженням освітньо-наукового ступеня доктора філософії, Постанови КМУ№  261 від 23.03.2016 про «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук», а також результатів  вивчення ринку праці та потреб роботодавців, попиту з боку вступників з метою підготовки фахівців третього рівня вищої освіти (8 рівень НРК). До розроблення були долучені адміністративний та професорсько-викладацький склад за фахом, з яких і сформована група забезпечення у ДНУ. На етапі розробки долучались роботодавці за фахом: представники ЗВО        м. Дніпро, науково-дослідних інститутів та клініко-діагностичних лабораторій. У травні  2016 РОКУ ОНП затверджена вченою радою ДНУ (протокол № 12 від 12.05.2016), інформація про неї внесена до Правил прийому ДНУ та оголошений прийом до аспірантури. У 2019 році змінювався перелік вибіркових блоків у структурі програми  та поновлювались вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту згідно «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167, наказ МОН № 40 від 12.07.2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації». У 2020 році – у зв’язку з прийняттям нової редакції НРК (Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. № 1341
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 519)).

Ціллю програми є забезпечення умов формування і розвитку професійних компетентностей фахівця вищої кваліфікації за ОНП «Біологія», що  передбачає оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для розв’язання комплексних проблем  сучасної біології при здійсненні викладацької,  дослідницької та інноваційної діяльності.

Унікальність ОНП полягає у:  комплексному та системному підході у підготовці докторів філософії, який інтегрує класичну університетську освіту, досвід провідних практиків у галузі біології та індивідуальну траєкторію власного наукового дослідження; участь у програмах академічної мобільності (зокрема, Еразмус+); отримання знань через відвідування лекцій іноземних викладачів або викладачів, які беруть участь у програмах академічної мобільності (зокрема, Еразмус+); апробація результатів науково-дослідних робіт на  Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях; участь у міжнародних проектах, фахові консультації спеціалістів інших ЗВО та установ у галузі біології, з якими заключні договори про науково-технічне співробітництво.

Результати ОНП відповідають вимогам НРК для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти (восьмий рівень НРК). Випускник ОП набуває здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Програмні результати навчання за ОП співпадають із дескрипторами знань, умінь, навичок, комунікації, відповідальності та автономії 8-го кваліфікаційного рівня НРК, зокрема:

  • концептуальні та методологічні знання в галузі біології чи на межі галузей знань або професійної діяльності здобувачі отримують за ОНП під час вивчення дисциплін з циклів загальнонаукової, професійної та практичної підготовки;
  • спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики – під час вивчення дисциплін «Методологія та організація наукового дослідження», «Елективний курс сучасної біології», «Системний аналіз в біології», «Викладацька практика» і під час виконання наукової роботи;
  • започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності – під час виконання і написання дисертаційної роботи;
  • критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей – під час вивчення дисциплін «Методологія та організація наукового дослідження», «Елективний курс сучасної біології», «Системний аналіз в біології», «Викладацька практика»,  дисциплін за вибором, при підготовці дисертаційної роботи;
  • вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому відпрацьовується під час викладацької практики та під час представлення отриманих результатів роботи на кафедральних семінарах, конференціях, з’їздах, тощо.
  • комунікативні навички, як то використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях здобувачі демонструють на заняттях х іноземної мови, а також під час аудиторних та поза аудиторних занять, на кафедральних семінарах, конференціях, з’їздах, і тощо;
  • демонстрація значної авторитетності, інноваційності, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності відбувається під час вивчення дисциплін «Методологія та організація наукового дослідження» та «Елективний курс сучасної біології»;
  • здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення формується під час аудиторної та поза аудиторної роботи, при виконанні наукових досліджень, під час участі у конкурсах наукових робіт, при виконанні інноваційних проектів та госпдоговірних тем.

Тематика наукових досліджень у ОНП розроблена з метою сприяння здатності інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах, розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

Теми та керівники наукових робіт аспірантів

2016 року набору 

2017 року набору

2018 року набору

2019 року набору

2020 року набору

Річна атестація аспірантів

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р

2018-2019 н.р

2019-2020 н.р