Аналіз анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності на біолого-екологічному факультеті при вивченні навчальних дисциплін

Основною діяльністю ЗВО  є надання освітніх послуг, які орієнтовані на внутрішніх: студенти, викладачі, керівництво ЗВО, так і зовнішніх споживачів: державу, роботодавців, і суспільство. Визначення ступеня задоволеності внутрішніх споживачів є одним із головних завдань менеджменту якості. Об’єктивна оцінка необхідна для коригування дій в освітніх процесах та внесення змін до управління організацією, для удосконалення та актуалізації  освітніх програм і технологій навчання, що позитивно впливає на якість освітнього процесу і  формує довіру суспільства до ЗВО.

Якість освіти або отримання на виході необхідного роботодавцям фахівця, в першу чергу, залежить від якості роботи викладача. Звідси витікає, що  питання контролю та оцінки якості роботи викладача, його компетентності є одним зі складних і важливих завдань в управлінні якістю освіти.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Дане опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання».

На думку О.Г. Величко, В.П. Іващенко, О.Г. Ясев, О.Д. Рожкова:  оцінювання викладачів основним споживачем навчальних послуг – студентами є  найбільш раціональним способом врахування педагогічної складової діяльності педагога.

Опитування здобувачів вищої освіти є анонімним через певні проміжки часу і по закінченні вивчення дисциплін. Підведення підсумків за результатами анкетування відбувається після завершення екзаменаційної (зимової, літньої) сесії. Результати опитування доводяться до викладача через завідувача кафедри, проректора.

Результати опитування здобувачів вищої освіти враховується при:

  • формуванні рейтингу викладача;
  • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за оцінкою студентів;
  • вирішенні питання щодо продовження трудових відносин з науково-педагогічним працівником.

Результати оцінювання докторами філософії якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін:

АНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ АСПІРАНТІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-наукової програми

Аналіз анкетування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності