Якість освіти. Академічна доброчесність

Досвід Краківського економічного університету у формуванні Центру якостіФункціонування системи внутрішнього забезпечення якості в університеті здійснюється згідно Положення про систему внутрішнього забезпечення  та базується на принципах усвідомлення усіма співробітниками університету відповідальності за якість вищої освіти та освітньої діяльності; залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до процесу забезпечення якості освітніх послуг; постійне навчання персоналу та підвищення його кваліфікації.

Участь ДНУ у ІІ Зимовій Школі «Європейські індикатори якості освітніх досліджень»

Нові виклики для майбутніх здобувачів ступеню PhD

Дніпровський національний університет сприяє залученню учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП. До цих процедур залучені: здобувачі вищої освіти та представники студентського самоврядування через внесення пропозицій по змістовній наповнюваності ОП, методів викладання та оцінювання, складання індивідуальних навчальних планів та планів наукової роботи здобувачів; НПП випускових та загально університетських кафедр – шляхом формування змісту окремих освітніх компонентів; НПП випускових кафедр – через планове підвищення кваліфікації за даним профілем, а також через організацію зустрічей, круглих столів, лекцій провідних зарубіжних та вітчизняних вчених;  група забезпечення та гарант ОП – шляхом формування змісту компетентностей, результатів навчання, переліку компонент ОП та їх логічної послідовності; навчально-методичний відділ ДНУ, науково-методичні ради факультету та університету, Бюро факультету та Рада університету із забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності – на етапі уніфікації та аналізу дотримання відповідних вимог.

Деканом біолого-екологічного факультету доктором біологічних наук, професором Севериновською Оленою Вікторівною підготовлено презентацію «Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Дніпровському національному університет імені Олеся Гончара»  (презентація), яка презентована на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їх конкурентоспроможності» 20-21 жовтня 2021 року.

 

22 листопада на вченій раді біолого-екологічного факультету деканом професором Северниновською О.В. зроблена доповідь про досвід Краківського економічного університету щодо системи забезпечення якості вищої освіти
(http://www.biofaculty-dnu.dp.ua/wp-content/uploads/2021/11/Досвід-Краківського-економічного-університету-у-формуванні-Центру-якості.pptx) . Дані матеріали були надані у рамках програми підвищення кваліфікації на базі вище названного закордонного ЗВО, яку проходила Олена Вікторівна у вересні-жовтні 2021 року. Доповідь визвала жваві дискусії всіх членів вченої ради. Юуло прийняте рішення прийняти інформацію до відома і виступити з інціативною перед ректоратом про створення подібної моделі у Дніпровському національному університеті.

Як зазначено в «Рекомендаціях для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності», «однією з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості у закладах вищої освіти є університетська система забезпечення академічної доброчесності, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками університету й створює середовище нульової терпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин»

Політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності,   алгоритм дій у разі виявлення проявів академічної недоброчесності з боку здобувачів, викладачів та дослідників регламентуються Статутом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (нова редакція), ідентифікаційний код 02066747 та Положенням про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Про систему забезпечення якості освіти та дотримання принципів академічної доброчесності на біолого -еологічному факультеті  (доповідь на ректораті 30.11.2020).

Нижче наведені нормативно-правові та регламентуючі документи та корисні ресурси з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату на біолого-екологічному факультеті в Дніпровському національному університеті іменеі Олеся Гончара

НОРМАТИВНІ ДОМУМЕНТИ

 • Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII зі змінами. База даних «Законодавство України». URL
 • Про вищу освіту : Закон України від 18.12.2019 № 392-IX. База даних «Законодавство України». URL. Ст. 6.6, Ст. 16.8, Ст. 19.9, Ст. 32.3.1, Ст. 69 : Поняття академічного плагіату. Відповідальність за порушення.
 • Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ. База даних «Законодавство України». URL. Ст. 42. Поняття академічної доброчесності, види порушень академічної доброчесності, відповідальність
 • Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : постанова Каб. Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1756. URL
 • Про Етичний кодекс ученого України : постанова НАН України від 15. 04. 2009 № 2. URL
 • Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів : наказ М-ва освіти і науки України від 14.07.2015р. № 758. База даних «Законодавство України». URL
 • Про створення Національного репозитарію академічних текстів : розпорядж. Каб. Міністрів України від 22.07.2016 р. № 504-р. База даних «Законодавство України». URL

ОФІЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності : затверджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року / Нац. агентство із забезпечення якості вищої освіти. 2019. 19 с. URL
 • Рекомендації з академічної  доброчесності для закладів вищої освіти : лист МОН від 23.10.2018 р. № 1/9-650 (назва з екрана). URL
 • Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист М-ва освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681. URL
 • Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) URL
 • Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти : лист МОН від 26 жовтня 2017 року № 1/9-565. URL

Методичні матеріали

 • Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упоряд. : В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; SAIUP. URL
 • Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах : метод. рек. / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України «Київ. політех. ін-т ім. І. Сікорського» ; Укр. бібл. асоц. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 117 с. URL
 • Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / авт. – уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; УБА. Київ :УБА, 2016. Електрон. вид. 39 с. URL
 • Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / авт.-уклад.: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; УБА. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 41 с. URL
 • Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / авт.-уклад. А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; УБА. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 36 с. URL
 • Рекомендації щодо впровадження кодексу честі в закладах освіти / Є. Стадний, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). URL
 • Як підтримати академічну доброчесність в університеті? : Рекомендації МОН та експертів SAIUP / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL (дата звернення : 07.04 2020).

 

ЗАХОДИ  ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Unicheck

Наші сертифікати з академічної доброчесності

Форма анкети для здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності

 

 

 

Форма  декларації про академічну доброчесність здобувача вищої освіти біолого-екологічного факультету  Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Освітні курси

 • Академічна доброчесність, програма підвищення кваліфікації для НПП / НТУУ «Київ. політех. ін-т ім. І. Сікорського», Укр. ін-т інформ. технологій в освіті. URL
 • Академічна доброчесність: онлайн-курс для вчителів старших класів : [онлайн-курс] / ED-ERA. URL
 • Квіт С., Чуканова С. Академічна доброчесність в університеті : [онлайн-курс] / ВУМonline. Доступний : 22.11.2018. URL
 • Academic Integrity: Values, Skills, Action : Online Courses / The University of Auckland is New Zealand’s, FutureLearn. URL

Корисні ресурси

 • Академічна доброчесність : Серія Інфобюлетенів / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP). : URL
 • Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчеених/Колективна монографія. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. 171 с. URL
 • Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова. Київ : Таксон, 2016. 234 с. URL
 • Артюхов А. Університетська система дотримання академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми : вебінар / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, СумДу. URL
 • Десять принципів академічної доброчесності для викладачів / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL
 • Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах / Є. Стадний, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). URL
 • Дроздов В. Академічна доброчесність: від теорії до практики : вебінар / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL
 • Фундаментальні цінності академічної доброчесності : переклад українською / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL